Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Назва: Диалектика права. Книга 2. Первобытное право

Автори:: Олексій Ющик

Мова: русский

Рік видання: 2021

Кількість сторінок: 864

Розмір/формат: : 60х90/16 (145х215 мм)

Обкладинка: Палітурка

Серія:

ISBN 978-966-313-490-1

ISBN 978-966-922-199-5 ( кн.2)

В книге впервые в юридической науке рассмотрено первобытное право в качестве первоначального вида права как явления; исследуются предпосылки и условия его возникновения, характеризуются основные этапы его развития.

Отталкиваясь от общего учения о праве, разработанного в первой книге, автор конкретизировал общее понятие права применительно к возникновению последнего, его развитию в условиях первобытного общества и определению сущностных характеристик первобытного права, качественно отличающих его от исторически следующего за ним юридического права.

Применение диалектико­материалистической методологии исследования позволило по­новому раскрыть понятие права в его соотношениях с различными общественными институтами (власти, управления, нравственности, ре­лигии и др.), открывая возможность для критической оценки существующих учений о происхождении права, взглядов на первобытное право и формирования исходя из этого самостоятельной диалектической теории права.

Для ученых­обществоведов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто интересуется данной проблематикой.

Про автора:

    

Ющик Юлексій Іванович- доктор юридичних наук, професор,провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

495,00 грн

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами.

Назва:

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами. 


Автори:

Микола Вегеш, Степан Віднянський

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  472
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-177-3

 
    

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномену української історії.

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.

330,00 грн

Детальніше...

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи

Назва:

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи


Автори:

Валерій Смолій, Валерій Степанков

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  792
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
 Серія:

Політичні портрети

ISBN 978-966-922-184-1

 
    

 

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини — другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально­східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Розраховано на фахівців­істориків, викладачів і студентську молодь, широкий читацький загал.


 
  
 

Багаторічна праця в царині проблематики Національної революції середини — другої половини ХVІІ ст., окрім написання низки різноформатних розвідок теоретичного і конкретно-історичного характеру, цілком логічно підвела нас до необхідності поглянути на події цього буремного часу крізь призму життя та діяльності двох українських володарів булави, одному з яких судилося пережити найвищий злет, а другому — гіркоту і трагізм поразки могутнього руху українців. Так було створено життєпис Богдана Хмельницького. Нині ми пропонуємо читацькому загалу нову монографію, що присвячується Петрові Дорошенку, особистості, без сумніву, неординарній, до кінця відданій ідеям свого великого попередника і наставника на політичному поприщі, за матеріалізацію яких, незважаючи на періоди невдач, поступок, компромісів, він послідовно і наполегливо боровся.

 

 

СМОЛІЙ Валерій Андрійович — академік НАН України, доктор історичнихнаук, професор, фахівець у галузі української історії доби середньовіччя і раннього нового часу. Пріоритетами його наукової творчості є проблеми еволюції українського козацтва; національно-визвольних змагань українського народу; формування суспільноїсвідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчогопроцесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносину Центрально-Східній Європі раннього нового часу та місця і ролів них українського фактора тощо, а також методологічні розробки, в яких відбито теоретичні роздуми над станом історичної наукив Україні, шляхами її інтеграції у світовий історіографічний простір,мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальнихі важливих наукових проблем.

СТЕПАНКОВ Валерій Степанович — доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі української соціально-політичної історії раннього нового часу.

Провідними у його науковій творчості є питання, пов’язані з дослідженнямУкраїнської національної революції середини — другої половини XVII ст. та її місця в європейському революційному русі ранньомодерної доби, становлення Української ранньомодерної держави та її владних інституцій, внутрішньої та зовнішньої політики гетьманських урядів,процесів формування та розвитку української державної ідеї. Вчений досліджує діяльність української дипломатичної служби у XVII–

XVIIІ ст., становлення національних спецслужб, соціальну боротьбуукраїнців та її вплив на функціонування державної політичної системи тощо. Помітне місце у його доробку посідають джерелознавчі та історіографічні студії.

 

 

495,00 грн

Українці у Великій Британії

Назва: 

Українці у Великій Британії


Автори: Микола Тимошик
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  600
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія:  Українці у світі

ISBN 978-966-922-182-7

 
   

 

395,00 грн

Детальніше...

«Твоїми говоритиму устами...». Іван Франко в контексті свого часу

Назва:

«Твоїми говоритиму устами...».
Іван Франко в контексті свого часу
 
Автори: Авт.­упоряд. М. Гнатюк

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  600, повнокольоровий друк
Розмір/формат: 84х108/16 (205x 260 мм)
Обкладинка: тверда
Серія:

ISBN 978-966-922-178-0

 
915,00 грн

Детальніше...

Олександр Шаров "Грошова глобалізація"

Назва:

Олександр Шаров "Грошова глобалізація"


Автори: Олександр Шаров
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  680
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Наукове видання

ISBN 978-966-922-191

 
    

  Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин : монографія.

405,00 грн

Детальніше...

Петро Шелест "Вірю в розквіт моєї рідної України…"

Назва:

Петро Шелест "Вірю в розквіт моєї рідної України"

Автори: Олег Бажан
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  352
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-193-3

 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
272,00 грн

Детальніше...

М. Скуратовський " Ліворуч від президента"

Назва: :

М. Скуратовський "Ліворуч від президента"


Автори: : М. Скуратовський
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  256
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія:

Літературно-художнє видання

ISBN 978-966-922-192-6

 

Мемуари автора, який пройшов шлях від військового перекладача, викладача англійської та французької мов до офіційного перекладача Президента України та посла.

Паралельно з описом життєвого шляху автора читач знайомиться з подіями від 70­х років ХХ століття до початку ХХІ століття, представленими крізь призму його сприйняття: Афганістан, ситуа­ція у прифронтових державах Південної Африки, а також робота з Л. M. Кравчуком і Л. Д. Кучмою та багато іншого.

Розрахована на широке коло читачів.

 
 
224,00 грн

Детальніше...

Тарас Бульба -Боровець: "Ми не можемо ні на хвилину припиняти нашої боротьби"

Назва:

Тарас Бульба-Боровець " Ми не можемо ні на хвилину припиняти нашої боротьби"


Автори: Сергій Стельникович 
Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  280
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-194-0

 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
238,00 грн

Детальніше...

Одесский набат. Поиски объединящего созидания

Назва: Одесский набат. Поиски объединящего созидания
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  280
Розмір/формат: 70x100/16
Обкладинка: палітурка
Видавництво: ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф"
ISBN 978-966-139-111-5
 
Книги партнерів
200,00 грн

Детальніше...

Регионы Украины: проблемы развития

Назва: Регионы Украины: проблемы развития
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 1997
Кількість сторінок:  264
Розмір/формат: 70x100/16
Обкладинка: палітурка
Видавництво: Наукова думка
ISBN 966-00-0162-2
 
Книги партнерів
150,00 грн

Детальніше...

Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития

Назва: Украинское Причерноморье: потенциальные возможности и перспективы развития
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 1996
Кількість сторінок:  244
Розмір/формат: 84x108/32
Обкладинка: палітурка
Видавництво: Вища школа
ISBN 5-1-004663-8
 
Книги партнерів
100,00 грн

Детальніше...

Пятилетка крутого пике. Экономические эссе

Назва: Пятилетка крутого пике. Экономические эссе
Автори: Валентин Симоненко
Мова: російська
Рік видання: 2016
Кількість сторінок:  328
Розмір/формат: 70x100/16
Обкладинка: палітурка
Видавництво: Довіра
ISBN 978-966-507-307-9
 
Книги партнерів
300,00 грн

Детальніше...

Україна: герби та прапори (2020)

Назва: Україна: герби та прапори
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 496 с.
Формат/розмір: 60х84/8
(205х290 мм)
 

Палітурка: тверда, матова ламінація
 

 

 ISBN 978-966-922-174-2
900,00 грн

Детальніше...

Олександр Шумський: "Життя без боротьби я не вважав за життя"

Назва: Олександр Шумський: "Життя без боротьби я не вважав за життя"
Автори: Юрій ШАПОВАЛ
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  368
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети
ISBN 978-966-922-173-5
 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
280,00 грн

Детальніше...

Україна: герби та прапори (2020, ексклюзивне)

Назва: Україна: герби та прапори
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 496 с.
Формат/розмір: 70×100/8
(245х340 мм)
 

Палітурка: шкірзам з тисненням, видання високохудожнє
 

 ISBN 978-966-611-980-6

2500,00 грн

Детальніше...

Возлюбленик муз і грацій: Шевченко incognito. Книга друга

Назва: Возлюбленик муз і грацій: Шевченко incognito. Книга друга
Автор: Антонія ЦВІД
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  784
Розмір/формат: 84х108/32

Обкладинка: палітурка
ISBN 978-966-922-170-4
ISBN 978-966-922-169-8 (Т2)
  
 
485,00 грн

Детальніше...

Возлюбленик муз і грацій: Шевченко incognito. Книга перша

Назва: Возлюбленик муз і грацій: Шевченко incognito. Книга перша
Автор: Антонія ЦВІД
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  800
Розмір/формат: 84х108/32

Обкладинка: палітурка
ISBN 978-966-922-170-4
ISBN 978-966-922-168-1 (Т1)
  
 
490,00 грн

Детальніше...

Августин Волошин - "батько карпатоукраїнського народу"

Назва: Августин Волошин - "батько карпатоукраїнського народу"
Автори: Микола ВЕГЕШ, Степан ВІДНЯНСЬКИЙ
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  472 
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Політичні портрети
ISBN 978-966-922-171-1
 При купівлі комплекту книг серії "Політичні портрети" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
330,00 грн

Детальніше...

Леся Українка. Життя як виклик

Назва: Леся Українка. Життя як виклик
Авторка: Марія КАРМАЗІНА
Мова: українська
Рік видання: 2020
Кількість сторінок:  420 
Розмір/формат: 60x90/16
 (145x215 мм)
Обкладинка: палітурка
Серія: Славетні постаті України
ISBN 978-966-922-166-7  
При купівлі комплекту книг серії "Славетні постаті України" діють знижки:
- комплект з двох-трьох книг серії - 5%
- комплект з чотирьох книг і більше - 10%
Знижка у "кошику" не відображається, а буде сформована менеджером після отримання замовлення.
295,00 грн

Детальніше...

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com