МОЯ КОНСТИТУЦІЯ 25 РОКІВ

Назва:

МОЯ КОНСТИТУЦІЯ 25 РОКІВ

Автори:

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  128
Розмір/формат: 60x84/8   (205х145)
Обкладинка: тверда
Серія:

ISBN 978-966-922-195-7

 
    Ювілейне видання до 25-річчя прийняття Конституції України

475,00 грн

Детальніше...

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами.

Назва:

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами. 


Автори:

Микола Вегеш, Степан Віднянський

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  472
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-177-3

 
    

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномену української історії.

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.

330,00 грн

Детальніше...

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи

Назва:

Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи


Автори:

Валерій Смолій, Валерій Степанков

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  792
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
 Серія:

Політичні портрети

ISBN 978-966-922-184-1

 
    

 

У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини — другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально­східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького.

Розраховано на фахівців­істориків, викладачів і студентську молодь, широкий читацький загал.


 
  
 

Багаторічна праця в царині проблематики Національної революції середини — другої половини ХVІІ ст., окрім написання низки різноформатних розвідок теоретичного і конкретно-історичного характеру, цілком логічно підвела нас до необхідності поглянути на події цього буремного часу крізь призму життя та діяльності двох українських володарів булави, одному з яких судилося пережити найвищий злет, а другому — гіркоту і трагізм поразки могутнього руху українців. Так було створено життєпис Богдана Хмельницького. Нині ми пропонуємо читацькому загалу нову монографію, що присвячується Петрові Дорошенку, особистості, без сумніву, неординарній, до кінця відданій ідеям свого великого попередника і наставника на політичному поприщі, за матеріалізацію яких, незважаючи на періоди невдач, поступок, компромісів, він послідовно і наполегливо боровся.

 

 

СМОЛІЙ Валерій Андрійович — академік НАН України, доктор історичнихнаук, професор, фахівець у галузі української історії доби середньовіччя і раннього нового часу. Пріоритетами його наукової творчості є проблеми еволюції українського козацтва; національно-визвольних змагань українського народу; формування суспільноїсвідомості українського соціуму; становлення національного етносу та самобутнього розвитку його культури; перебігу державотворчогопроцесу в Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.; міждержавних відносину Центрально-Східній Європі раннього нового часу та місця і ролів них українського фактора тощо, а також методологічні розробки, в яких відбито теоретичні роздуми над станом історичної наукив Україні, шляхами її інтеграції у світовий історіографічний простір,мобілізації творчого потенціалу істориків на вирішення актуальнихі важливих наукових проблем.

СТЕПАНКОВ Валерій Степанович — доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі української соціально-політичної історії раннього нового часу.

Провідними у його науковій творчості є питання, пов’язані з дослідженнямУкраїнської національної революції середини — другої половини XVII ст. та її місця в європейському революційному русі ранньомодерної доби, становлення Української ранньомодерної держави та її владних інституцій, внутрішньої та зовнішньої політики гетьманських урядів,процесів формування та розвитку української державної ідеї. Вчений досліджує діяльність української дипломатичної служби у XVII–

XVIIІ ст., становлення національних спецслужб, соціальну боротьбуукраїнців та її вплив на функціонування державної політичної системи тощо. Помітне місце у його доробку посідають джерелознавчі та історіографічні студії.

 

 

700,00 грн

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com