Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами.

330,00 грн
Назва:

Августин Волошин — будівничий української державності за Карпатами. 


Автори:

Микола Вегеш, Степан Віднянський

Мова: українська
Рік видання: 2021
Кількість сторінок:  472
Розмір/формат: 60x90/16 (145x215 мм)
Обкладинка: тверда
Серія: Політичні портрети

ISBN 978-966-922-177-3

 
    

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномену української історії.

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.

 
 
 


 

ВЕГЕШ Микола Миколайович — народився 1962 р. в се-

лищі Міжгір’я Закарпатської області. У 1984 р. закінчив

історико-педагогічний факультет Івано-Франківського

державного педагогічного інституту імені В. С. Стефа-

ника. Понад 30 років працює в Ужгородському націо-

нальному університеті (доцент, професор, завідувач

кафедри, декан, ректор). З 2016 р. очолює кафедру

політології і державного управління УжНУ. Досліджує

державотворчі процеси в Україні, новітню історію країн

Центрально-Східної Європи, різноманітну політологіч-

ну та геополітичну проблематику. Автор понад 600 на-

укових праць, у тому числі близько 50 індивідуальних

і колективних монографій, навчальних підручників і по-

сібників. Друкувався в Великобританії, Хорватії, Словаччині, Угорщині, Румунії,

Польщі, США і Канаді. Найповніше його науковий доробок представлений у двох

багатотомних виданнях – «Історичні дослідження: В семи томах» (2000–2001) та

«Історія і політика: В чотирьох томах» (2005). Доктор історичних наук, професор,

лауреат премій імені Августина Волошина, Василя Ґренджі-Донського, академіка

Івана Крип’якевича, академік Академії наук вищої освіти України,

почесний док-

тор Прикарпатського національного університету імені В. С. Стефаника, кавалер

ордена «За заслуги» 3 і 2 ступенів. Підготував 2 докторів і 17 кандидатів наук.

ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович — народився 1951 р.

у м. Ужгород, 1973 р. закінчив історичний факультет

Ужгородського державного університету і з того часу

працює в Інституті історії України НАН України, де прой-

шов шлях від аспіранта (1973–1976) до завідувача від-

ділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики

України (з 1991 р.). Досліджує широке коло проблем

нової та новітньої історії країн Центрально-Східної Євро-

пи, історії міжнародних відносин та міжвоєнної україн-

ської еміграції в Європі, зовнішньої політики і дипломатії

незалежної України, історії Закарпаття. Автор (співав-

тор) близько 600 наукових публікацій, у т. ч. понад

80 індивідуальних і колективних монографій, енцикло-

педичних видань, навчальних посібників з історії та міжнародних відносин і понад

50 наукових праць, опублікованих за кордоном. Доктор історичних наук, профе-

сор, член-кореспондент НАН України, відмінник освіти України, заслужений діяч

науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-

ки, Почесний доктор Ужгородського національного університету, член іноземної

секції Угорської академії наук, лауреат премій НАН України, нагороджений зна-

ком МОН України «За наукові досягнення», Почесною грамотою Верховної Ради

України «За особливі заслуги перед Українським народом», Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України та іншими почесними відзнаками. Підготував понад

30 докторів і кандидатів історичних наук.__

 

Парламентське видавництво

Відділ маркетингу: (044) 272-12-61
Бухгалтерія: (044) 272-05-83
e-mail: vvrsub@gmail.com